Hà Nội: Số 23 - Ngõ 131 - Đường Thái Hà - Đống Đa - Tel: 093.222.5678

HCM: P.802 - Số 180 - 182 Lý Chính Thắng - P9.Q3 - Tel: 093.222.5678

Hotline: 1900 6681

Tiêu chuẩn GMP

BABYLONLAW CHUYEN TU VAN ISO, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004, ISO 22000, OHSAS 18001: 2007, ISO/TS 16949, ISO/TS 29001 , ISO 27000, ISO 13485, ISO/IEC 17025, TQM, GMP, 5S, ISMS, HACCP, công bố tiêu chuẩn chất lượng, thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng, công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dịch vụ công bố tiêu chuẩn chất lượng, hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng , chứng nhận hợp chuẩn tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm ,Tiêu chuẩn GMP

Quyết định số 2330/1997/QĐ-BYT về việc ban hành Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần và danh mục thuộc hướng tâm thần do Bộ Y tế ban hành

    QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN VÀ DANH MỤC THUỐC HƯỚNG TÂM THẦNBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân.Căn cứ Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.Xét đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý dược Việt Nam.QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần và Danh mục thuốc ...

Quyết định 189/2000/QĐ-BTC về việc ban hành Bản quy định về tiền thuê đất, mặt nước, mặt biển áp dụng đối với các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Bộ tài chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 189/2000/QĐ-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2000 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIỀN THUÊ ĐẤT, MẶT NƯỚC, MẶT BIỂN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAMBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Đầu tư nước ngoài ngày 11/12/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày 09/6/2000; Căn cứ Luật Đất đai và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đất đai;Căn cứ Nghị định số 24/2000/NĐ - CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;Theo đề ...

Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” do Bộ Y tế ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “QUY ĐỊNH DANH MỤC CÁC CHẤT PHỤ GIA ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỰC PHẨM”BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30/6/1989 và Điều lệ Vệ sinh ban hành kèm theo Quyết định số 23-HĐBT 24/01/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ);Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế;Căn cứ nghị định 86/CP ngày 08/12/1995 của Chính phủ về việc phân công trách nhiệm quản lý nhà nước đối với chất lượng hàng hóa;Theo đề nghị của Cục Quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực ...

Quyết định 149/2002/QĐ-BTC về việc ban hành Bảng giá tính thuế đối với hàng hoá nhập khẩu không thuộc danh mục mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế, không đủ điều kiện áp giá ghi trên hợp đồng do Bộ Tài Chính ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 149/2002/QĐ-BTC NGÀY 9 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU KHÔNG THUỘC DANH MỤC MẶT HÀNG NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ GIÁ TÍNH THUẾ, KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ÁP GIÁ THEO GIÁ GHI TRÊN HỢP ĐỒNG BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ  thẩm quyền và nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu qui định tại điều 7 Nghị định 54 /CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Ban hành kèm theo Quyết ...

Quyết định số 20/2003/QĐ-UB về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

QUYẾT ĐỊNHCỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ NĂM 2003ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCăn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;Căn cứ Nghị quyết số 02/2003/NQ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2003;Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ngày 04 tháng 01 năm 2003;Căn cứ Nghị quyết số 33/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân ...
Các bài viết khác....

Trao đổi liên kết